Statut stowarzyszenia


STATUT

POLSKIEGO STOWARZYSZENIA FARMACEUTÓW ONKOLOGICZNYCH
- tekst jednolity z dnia 8 kwietnia 2016 r.

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

Stowarzyszenie nosi nazwę POLSKIE STOWARZYSZENIE FARMACEUTÓW ONKOLOGICZNYCH i dalej zwane jest „Stowarzyszeniem” lub „PSFO”. Nazwa angielska Stowarzyszenia: POLISH ONCOLOGY PHARMACISTS ASSOCIATION.


§ 2.

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Legionowo.

§ 3.

Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

§ 4.

Stowarzyszenie ma prawo używania odznak i pieczęci zgodnie z właściwymi przepisami.II. Cele i środki działania

§ 5.

Celami Stowarzyszenia są:

1) upowszechnianie zagadnień farmacji onkologicznej wśród farmaceutów, w szczególności wśród członków Stowarzyszenia;

2) propagowanie zdobyczy naukowych mających znaczenie dla rozwoju farmacji onkologicznej;

3) udział w działaniach zmierzających do zapewniania najwyższej jakości usług farmacji onkologicznej, racjonalizacji farmakoterapii i ekonomizacji leczenia chorób nowotworowych;

4) ułatwienie członkom Stowarzyszenia wymiany informacji i doświadczeń w praktycznej realizacji zadań wynikających z założeń farmacji onkologicznej;

5) propagowanie i rozwijanie współpracy między farmaceutami i lekarzami, mającej na celu optymalizację leczenia;

6) współpraca z przemysłem farmaceutycznym;

7) reprezentowanie zbiorowych interesów członków Stowarzyszenia wobec organów władzy publicznej;

8) współpraca z innymi organizacjami społecznymi i zawodowymi.§ 6.

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1) organizowanie posiedzeń i zjazdów naukowych;

2) organizowanie działalności szkoleniowej dla farmaceutów i techników farmaceutycznych;

3) organizowanie działalności popularyzatorskiej;

4) prowadzenie własnych wydawnictw;

5) prowadzenie współpracy z innymi stowarzyszeniami, fundacjami oraz przedsiębiorcami.

2. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.


III. Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki.

§ 7.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych, wspierających, honorowych, zasłużonych i członków założycieli.


§ 8.

1. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne - farmaceuci szczególnie zainteresowani praktycznymi aspektami farmacji onkologicznej, którzy chcą aktywnie włączyć się w realizację celów Stowarzyszenia.

2. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi posiadające na podstawie ustawy zdolność prawną, które zadeklarują czynne poparcie i pomoc w realizacji celów Stowarzyszenia.

3. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji popartej podpisem co najmniej 2 członków wprowadzających.

4. Członkowie wspierający działają za pośrednictwem swoich upoważnionych przedstawicieli.§ 9.

1. Członkami honorowymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi posiadającymi na podstawie ustawy zdolność prawną, niebędące farmaceutą, szczególnie zasłużone dla jego działalności.

2. Członkami zasłużonymi Stowarzyszenia mogą zostać osoby fizyczne będące farmaceutą, szczególnie zasłużone dla jego działalności.

3. Godność członka honorowego oraz członka zasłużonego może nadać Zarząd Stowarzyszenia na wniosek co najmniej 15 członków Stowarzyszenia.

4. Członkami założycielami są osoby, które przyjęły niniejszy Statut i wybrały komitet założycielski.


§ 10.

1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo:

uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia;
korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, w wyborach do władz Stowarzyszenia;
zgłaszać wnioski i uwagi dotyczące działalności Stowarzyszenia;
pracy odpłatnej na rzecz Stowarzyszenia.
2. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają obowiązek:

aktywnego realizowania celów Stowarzyszenia;
przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
regularnego opłacania składki członkowskiej.

§ 11.

1. Członkowie założyciele mają wszystkie prawa i obowiązki członków zwyczajnych.

2. Członek honorowy lub członek zasłużony ma wszystkie prawa i obowiązki członków zwyczajnych, lecz zwolniony jest z płacenia składki członkowskiej, jak również opłat za uczestnictwo w konferencjach i zjazdach organizowanych przez Stowarzyszenie.

3. Członkowie wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków.


§ 12.

1. Ustanie członkostwa następuje przez:

dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia;
wykluczenie za działalność niezgodną ze statutem, regulaminami lub uchwałami władz Stowarzyszenia;
skreślenie z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia oraz zalegania z opłatą składki członkowskiej przez okres jednego roku, pomimo upomnienia na piśmie;
utratę praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu;
śmierć członka lub utratę osobowości prawnej przez osobę prawną;
2. Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania Członków, w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały za pośrednictwem Zarządu Stowarzyszenia. Uchwała Walnego Zebrania Członków w tej sprawie jest ostateczna.


IV. Władze Stowarzyszenia

§ 13.

Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Członków;

2) Zarząd Stowarzyszenia;

3) Komisja Rewizyjna.


§ 14.

1. Kadencja Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata i zmienia się z końcem roku kalendarzowego.

2. Wybór członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej odbywa się w głosowaniu tajnym.

3. Za wybrane uważa się osoby, które uzyskały największą liczbę oddanych i ważnych głosów.

4. Zarząd Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjna mogą dokooptować do swego składu nowych członków, na miejsce tych, którzy ustąpili w czasie trwania kadencji, w liczbie nie przekraczającej 1/3 członków pochodzących z wyboru. Dokooptowanie nowych członków następuje na podstawie uchwały danego organu i nie wymaga zgody lub zatwierdzenia przez Walne Zebranie Członków.

5. Kadencje Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej rozpoczyna się od dnia następnego po upływie kadencji poprzedniego Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. Wyboru członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej należy dokonać na ostatnim zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków, jakie przypada przed dniem upływu kadencji dotychczasowego Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej.

6. W razie niewybrania członków Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej na ostatnim Walnym Zebraniu Członków, jakie przypada przed dniem upływu kadencji dotychczasowego Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej, dotychczasowy Zarząd zwołuje nadzwyczajne Walne Zebranie Członków celem wybrania członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno się odbyć w terminie 3 miesięcy od dnia zwyczajnego Walnego Zebrania Członków. Kadencja dotychczasowych organów wydłuża się do dnia wybrania członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej. Kadencja nowo obranego Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej rozpoczyna się z dniem ich wyboru na nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków.


§ 15.

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.


§ 16.

1. Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia, który powiadamia o miejscu, terminie i proponowanym porządku obrad co najmniej 30 dni przed terminem rozpoczęcia obrad. Powiadomienie może przybrać formę elektroniczną, tj. wiadomości e-mailowej wysłanej na adres elektronicznej skrzynki pocztowej wskazany przez członka Stowarzyszenia.

2. Walne Zebranie Członków odbywa się co najmniej raz w ciągu kadencji.

3. W obradach Walnego Zebrania Członków uczestniczą z głosem stanowiącym członkowie Stowarzyszenia, zaś z głosem doradczym członkowie wspierający i zaproszeni goście.

4. Walne Zebranie Członków jest prawomocne, jeśli uczestniczy w nim co najmniej połowa osób uprawnionych do głosowania – w pierwszym terminie, oraz bez względu na liczbę obecnych – w drugim terminie. W razie, gdyby w pierwszym terminie nie zgromadziła się wymagana liczba członków Stowarzyszenia, przewodniczący Walnego Zebrania Członków zwołuje drugi termin Walnego Zgromadzenia Członków, który przypada po upływie 30 minut od chwili zwołania pierwszego terminu Walnego Zebrania Członków.

5. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem postanowień poniższych.


§ 17.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1) uchwalanie programu działalności Stowarzyszenia;

2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej;

3) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków;

4) podejmowanie uchwał w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu Stowarzyszenia za okres jego kadencji, na wniosek Komisji Rewizyjnej;

5) wybór członków Zarządu Stowarzyszenia i członków Komisji Rewizyjnej; odwołanie członków Zarządu Stowarzyszenia i członków Komisji Rewizyjnej

6) uchwalanie Statutu i jego zmian;

7) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Stowarzyszenia w przedmiocie ustania członkostwa;

8) zatwierdzanie planów pracy Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej;

9) ustalanie wysokości składki członkowskiej;

10) podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia;

11) decydowanie o przyznaniu osobom wchodzącym w skład Zarządu Stowarzyszenia wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją oraz o wysokości tego wynagrodzenia.


§ 18.

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia z inicjatywy własnej lub na wniosek:

co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia;
Komisji Rewizyjnej.
2. Powiadomienia o zwołaniu nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, powinny być wysłane w terminie 15 dni od dnia zaistnienia przyczyny wskazanej w ust. 1, zaś nadzwyczajne Zebranie Członków powinno się odbyć w terminie do 60 dni od daty zgłoszenia wniosku i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 19.

1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z następujących członków: Prezes Zarządu Stowarzyszenia, 2 Wiceprezesów Zarządu Stowarzyszenia, Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia Skarbnik Zarządu Stowarzyszenia oraz 2 Członków Zarządu Stowarzyszenia.

2. Zarząd Stowarzyszenia konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia, wybierają wówczas spośród siebie osoby do pełnienia określonych funkcji w Zarządzie Stowarzyszenia, wskazanych w ust. 1.

3. Osoby wchodzące w skład Zarządu Stowarzyszenia mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.


§ 20.

1. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:

kierowanie działalnością Stowarzyszenia i reprezentowanie go na zewnątrz;
opracowywanie i uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia;
uchwalanie rodzaju i wielkości wydatków Stowarzyszenia i przeznaczenia dochodu rocznego;
zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia oraz udzielanie pełnomocnictw dla zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia;
podejmowanie uchwał o przyjęciu danej osoby w poczet członków Stowarzyszenia wraz ze wskazaniem jego statusu oraz o stwierdzeniu zaistnienia przesłanek do ustania członkostwa w Stowarzyszeniu;
zwoływanie Walnego Zebrania Członków;
powoływanie i rozwiązywanie stałych i doraźnych komisji problemowych Zarządu Stowarzyszenia oraz ustalanie zakresu ich działania;
nadawanie członkostwa honorowego oraz członkostwa zasłużonego;
powoływanie redaktora informatora Stowarzyszenia oraz Rady Naukowej Stowarzyszenia;
rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle ich działalności w Stowarzyszeniu;
zatwierdzanie zadań osób funkcyjnych.
2. Do reprezentowania Stowarzyszenia, a w szczególności zaciągania zobowiązań, w tym o charakterze majątkowym, wymagane jest współdziałanie dwóch osób spośród członków Zarządu Stowarzyszenia, w tym co najmniej jednej pełniącej funkcję Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza lub Skarbnika Stowarzyszenia.

3. W umowach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporach między nimi, Stowarzyszenie jest reprezentowane przez członka Komisji Rewizyjnej, wskazanego w uchwale tego organu lub pełnomocnika powołanego uchwałą Walnego Zebrania Członków.


§ 21.

1. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

2. W posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia mogą uczestniczyć z głosem doradczym zaproszeni goście.

3. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu Stowarzyszenia, w tym Prezesa lub jednego z Wiceprezesów. Posiedzeniu przewodniczy Prezes Zarządu Stowarzyszenia, a w razie jego nieobecności, jeden z Wiceprezesów Zarządu Stowarzyszenia.§ 22.

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają wówczas spośród siebie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, jego Zastępcę Komisji Rewizyjnej, sekretarza Komisji Rewizyjnej.


§ 23.

1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do przeprowadzania co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia, w tym realizacji zadań przez osoby funkcyjne, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności.

2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, w tym Przewodniczącego lub jego Zastępcę. Posiedzeniu przewodniczy Przewodniczący, a w razie jego nieobecności, jego Zastępca.§ 24.

Komisja Rewizyjna ma prawo występować do Zarządu Stowarzyszenia z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli oraz żądać wyjaśnień, co obejmuje także wgląd do dokumentów Stowarzyszenia, w tym także dokumentów finansowych.


§ 25.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub jego Zastępca ma prawo wzięcia udziału z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.

§ 26.

Szczegółowe zasady funkcjonowania Komisji Rewizyjnej określa regulamin zatwierdzany przez Walne Zebranie Członków.


V. Działalność naukowa Stowarzyszenia.

§ 27.

1. Stowarzyszenie prowadzi działalność naukową, za pośrednictwem Rady Naukowej Stowarzyszenia.

2. Rada Naukowa Stowarzyszenia jest wybierana przez Zarząd Stowarzyszenia, który ustala liczbę członków Rady Naukowej oraz nadaje jej regulamin organizacyjny.

3. Zakres obowiązków i uprawnień Rady Naukowej Stowarzyszenia będzie każdorazowo określony przez Zarząd Stowarzyszenia.

4. Jeżeli Zarząd Stowarzyszenia tak postanowi, osoby wchodzące w skład Rady Naukowej Stowarzyszenia mogą działać w imieniu Stowarzyszenia w oparciu o pełnomocnictwo udzielone przez Zarząd Stowarzyszenia.

5. Rada Naukowa Stowarzyszenia kończy swoje czynności z chwilą przyjęcia przez Zarząd Stowarzyszenia sprawozdania ze swojej działalności merytorycznej oraz rozliczenia finansowego Rady Naukowej.


VI. Majątek Stowarzyszenia

§ 28.

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, papiery wartościowe, wartości niematerialne i prawne (takie jak: prawa własności przemysłowej, prawa autorskie, licencje, itp.) i fundusze będące pod kontrolą Zarządu Stowarzyszenia.


§ 29.

Na fundusze Stowarzyszenia składają się:

1) opłaty wpisowe nowych członków;

2) składki członkowskie;

3) dochody z majątku nieruchomego i ruchomego Stowarzyszenia;

4) dotacje, darowizny i zapisy, a także wpływy z ofiarności publicznej;

5) dochody z działalności gospodarczej.


§ 30.

Fundusze Stowarzyszenia gromadzone są na rachunku bankowym Stowarzyszenia.


§ 31.

Całkowite uruchomienie funduszu Stowarzyszenia wymaga uchwały Zarządu Stowarzyszenia w pełnym składzie.


§ 32.

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami. Cały dochód z tej działalności jest przeznaczony na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

2. Decyzję o rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej przez Stowarzyszenie, określającą rodzaj i zakres tej działalności podejmuje w formie uchwały Zarząd Stowarzyszenia.


VII. Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 33.

Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności w pierwszym terminie co najmniej połowy osób uprawnionych, zaś w drugim terminie, bez względu na liczbę obecnych.


§ 34.

W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia, ostatnie Walne Zebranie Członków określi w drodze uchwały przeznaczenie i podział majątku Stowarzyszenia oraz powoła Komisję Likwidacyjną i wyznaczy jej Przewodniczącego.